biuro@shortsea.pl

+48 91 43 08 321

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2018

 

 

 

7 czerwca br. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

I. Sprawy porządkowe

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej


II. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok


III. Budżet

 1. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2017
 2. Zatwierdzenie budżetu na rok 2018


IV. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 1. Udzielenie absolutorium dla Zarządu
 2. Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej


IV.  Wolne Wnioski


V Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków


VI. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków